REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

§ 1.
[Postanowienia ogólne] 

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013, poz. 1422 z późn. zm.) Inemo Sp. z o.o. S.k. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. formy płatności;
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  5. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2.
[Definicje]

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Inemo Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Warszawie (00-586), przy ul. Flory 9/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000611920, NIP 7010565463, REGON 364162829, reprezentowaną przez Barbarę Han oraz Tomasza Platę – Członków Zarządu Komplementariusza spółki komandytowej, którym jest Inemo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu;
 3. serwis – strona www udostępniona na serwerze internetowym pod adresem www.inemo.pl stanowiąca zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 4. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;
 5. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 7. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 8. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 9. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę.

§ 3.
[Akceptacja Regulaminu]

Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu informacyjno-transakcyjnego jest równoznaczne z zawarciem przez niego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem Umowy.

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.inemo.pl
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 4.
[Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi. Szczegółowe zasady świadczenia danych usług mogą określać odrębne regulaminy dostępne na stronie serwisu.
 2. Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. usługi informacyjne;
  2. prezentacja oferty handlowej;
  3. kontakt z Usługodawcą w celu zamówienia usługi;
  4. zakup udziału w organizowanych przez Usługodawcę wydarzeniach otwartych;
  5. phandloweja oferty l Do Think – spójność rezentacja referencji dotychczasowych Klientów i Partnerów Usługodawcy;
  6. prowadzenie bloga.
 3. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:
  1. usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, oferowanych przez Usługodawcę usługach, a także osób kontaktowych;
  2. usługi, w ramach których Usługobiorca może uzyskiwać od Usługodawcy ofertę szkoleniową Usługodawcy i inne pliki do pobrania.
 4. Usługi w zakresie kontaktu z Usługodawcą polegają na umożliwieniu skontaktowania się z Usługodawcą w celu zamówienia usług oferowanych przez Usługodawcę.
 5. Korzystanie z poszczególnych usług wymienionych w ust. 3 i 4 zapewniają specjalistyczne zakładki zamieszczone na stronie www w ramach serwisu. Korzystanie z niektórych usług możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Usługobiorcy.

§ 5.
[Blog]

 1. Blog jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.
 3. Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez forum danych, o których mowa w art. 12-14 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca może usunąć wypowiedzi i zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Bloga, jeśli:
  1. Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób;
  2. sposób korzystania z Bloga bądź treści rozpowszechnianie na Blogu pozostają w sprzeczności z prawem bądź niniejszym Regulaminem czy też jeśli treści mają charakter powszechnie uznany za obraźliwy bądź niecenzuralny a także jeśli wprowadzane treści są pozbawione logiki i mają na celu głównie zaśmiecenie bloga;
  3. jeśli komentarze mają charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.

§ 6.
[Informacje o dokonaniu rezerwacji oraz płatnościach]

 1. Rezerwacja udziału w organizowanych przez Usługodawcę wydarzeniach otwartych można dokonać w następujący sposób:
  1. telefonicznie pod numerem +48 881 461 854 (Basia Han) lub +48 792 217 337 (Natalia Czech);
  2. mailowo pod adresem: basia@inemo.pl (Basia Han) lub natalia@inemo.pl (Natalia Czech);
  3. poprzez system rezerwacyjny na stronie mindspa.pl.
 2. W zależności od wybranego sposobu rezerwacji Usługobiorca dokonuje płatności za udział w taki sposób, że:
  1. w przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej – płatność nastąpi w przeciągu 7 dni od chwili rezerwacji na podstawie wystawionej i dostarczonej pod wskazany adres email faktury proforma;
  2. w przypadku rezerwacji poprzez system rezerwacyjny na stronie mindspa.pl płatność zostanie uiszczona niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji za pomocą systemu płatności online obsługiwanego przez firmę eCard S.A.
 3. Dostępne są następujące formy płatności online:
  1. ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.);
  2. Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.;
  3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. W serwisie inemo.pl pojawią się następujące logotypy reprezentujące możliwe formy płatności:

przelewy-loga

§ 7.
[Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną]

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
 1. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka Internet Explorer, Chrome lub Firefox;
  2. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 4. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą), Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

§ 8.
[Ochrona danych osobowych]

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą w związku ze świadczeniem tych Usług.
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy, o ile są łącznie niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
  1. nazwisko i imiona usługobiorcy;
  2. PESEL lub, w razie jego braku, nr paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. adres zameldowania na pobyt stały;
  4. adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały;
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
  6. adresy elektroniczne usługobiorcy.

Usługodawca może przetwarzać inne dane osobowe usługobiorcy, o ile są one niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te usługodawca odpowiednio wyróżnia i oznacza a odmowa ich podania powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez usługodawcę.

 1. Podanie wybranych danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne ale niezbędne dla świadczenia danej Usługi.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 3. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę, informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Zgoda ta jest udzielana przez Usługobiorcę poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody na stronie www.inemo.pl. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania powyższych informacji handlowych poprzez aktywację odpowiedniego adresu internetowego.
 4. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej Informacji o:
  1. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
  2. podmiocie, któremu usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

§ 9.
[Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną]

Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają odrębne regulaminy danych usług, a w razie ich braku – bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
 3. W przypadku usług opisanych w § 4 ust. 2, lit. d) Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w regulaminie Rezerwacji i zakupu udziału w organizowanych przez Usługodawcę wydarzeniach otwartych.

§ 10.
[Cookies]

Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywana w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu.

 1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianą ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 2. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzenia.

§ 11.
[Postępowanie reklamacyjne]

Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  • dane identyfikujące Usługobiorcę, tj.:
   1. w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, PESEL, nr polisy, adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefonu;
   2. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – nazwę, NIP, nr polisy, adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefonu, dane osoby uprawnionej do reprezentowania Usługobiorcy w postępowaniu reklamacyjnym;
  • przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.inemo.pl.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, przy czym w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie zawiadamia się o tym Usługobiorcę w sposób przez niego wybrany: elektronicznie, telefonicznie lub pisemnie.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca informowany jest:
  • listem zwykłym wysyłanym na aktualny adres korespondencyjny Usługobiorcy lub na taki adres, jaki Usługobiorca wskazał w treści reklamacji;
  • telefonicznie, jeżeli w treści reklamacji Usługobiorca wskazał taki sposób przekazania informacji o sposobie jej rozpatrzenia;
  • listem wysyłanym na podany przez Usługobiorcę adres e-mail w przypadku, gdy w treści reklamacji Usługobiorca wskazał taki sposób przekazania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Usługobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Usługobiorcy.

§ 12.
[Postanowienia końcowe]

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 marca 2016 r.

FB


Blog